• Meeting
  • shkd

Kredsgeneralforsamling kreds 38 Haderslev

  • 13.03.2021
  • Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 38 – Haderslev,

lørdag d. 13.3.2021 kl. 12.30 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Karin Christiansen)

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Bo Andersen)

c) Valg af sekretær for 1 år (På valg er Anders Steenholdt – modtager ikke genvalg)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (på valg er Hanne Fuglsig Jensen)

d) Valg af revisor (På valg er Hans-Peter Lunding)

e) Valg af revisorsuppleant (På valg er Finn Sønberg)

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 16.1.2019.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 38 - Haderslev forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

Der er kun adgang for stemmeberettigede og valgbare medlemmer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal gøres i Caniva senest d. 16.1.2021., så vi kan tjekke jeres medlemskab inden mødet.

Har du brug for hjælp med tilmeldingen, så kontakt undertegnede.

Kredsen er vært for kaffe med brød.


På bestyrelsens vegne

Karin Christiansen

FormandInformation entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
12.03.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling kreds 38 Haderslev 13.03.2021
Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev