You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling Kreds 5 - Hillerød

 • 03.02.2022 19:00:00 - 21:00:00
 • Jagtvej 23, 3400 Hillerød

Subscriber information:

Dagsorden:

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lave ændringer indtil 14 dage før afholdelse


1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kurt Sørensen.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag (skal være kredsformanden i hænde senest d. 26.1.2020 kl. 19:00).

6. Valg jf. hovedklubbens love § 12, og valg af kredsrepræsentanter jf. § 23.

a. Næstformand, Helle Westermann genopstiller.

b. Kredskasserer, Preben Falkenberg genopstiller.

c. SekretærSekretær, Niels Reher genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår Maria Helena Tiemroth.

d. Førstesuppleant

e. Andensuppleant.

f. Revisor, bestyrelsen foreslår Pelle (Sven Erik Lundkvist).

g. Revisorsuppleant, bestyrelsen foreslår Niels Bro-Rasmussen.

h. 2 kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmøde 2020 – bestyrelsen foreslår kredsens formand og næstformand.

Det er ikke et krav, at der vælges suppleanter til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen foreslår derfor, at bestyrelsen tager sig af det, hvis det bliver nødvendigt.

Hovedklubbens regler § 22:

I tilfælde af forfald blandt de valgte repræsentanter, er kredsbestyrelsen – såfremt kredsen som følge af afbud vil blive underrepræsenteret – berettiget til at udpege stedfortrædere for disse.

7. Eventuelt.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 03.02.2022 19:00:00
 • end date: 03.02.2022 21:00:00
 • Registration opening: 04.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 03.02.2022 18:59:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Hillerød, 5
 • Address: Jagtvej 23, 3400 Hillerød
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds5.dk

Information entry fee

Gratis

Entry fee

Club chairman

Kim L. Jacobsen

 kim@ljacobsen.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling Kreds 5 - Hillerød 03.02.2022
Jagtvej 23, 3400 Hillerød